torsdag, maj 24, 2007

Dags för folkhälsa

Jag läser Folkhälsopolitiskrapport 2005 för tillfället. Det är ett väldigt intressant dokument som finns att ladda ner från Statens folkhälsoinstituts hemsida, fhi.se. En ny rapporten ska komma var fjärde år.

Här finns en historisk bakgrund till den svenska folkhälsan idag, en grundlig genomgång av processen bakom den nationella folkhälsopolitik vi har idag, en översikt över hur folkhälsoarbetet bedrivs på statlig, regional och kommunal nivå, samt hur andra aktörer som organisationer och näringsliv involveras.

Den socialdemokratiska regeringen har lagt en stabil grund och byggt ett brett nät ut i landet av olika samarbetsformer. Utgångspunkten för hela den processen är det övergripande folkhälsomålet "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" och de elva nationella målområdena från "delaktighet och inflytande i samhället" till "minskat bruk av tobak och alkohol...". Till dessa mål kommer olika delmål som ska tydliggöra inriktningen och arbetet.

Hela folkhälsoarbetet baseras på så kallade bestämningsfaktorer av hälsan, eftersom en faktor sällan ensam orsakar sjukdom och ohälsa fokuserar dessa bestämningsfaktorer på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar folkhälsan.

Folkhälsopolitik ska mainstreamas och finns därför med på sammanlagt 31 politikområden. Samordningsgrupper ansvarar för den gemensamma beredningen, t ex i regeringskansliet. I vissa kommuner är folkhälsofrågorna så pass högt prioriterade att de är direkt kopplade till kommunledningen. Under en föreläsning förra veckan fick jag höra att folkhälsoarbetet borde ges högre prioritet än att hamna i någon fritidsnämnd. Hehe, som i Borås Stad då? Jo, där ligger frågorna under FoT, fritids- och turistnämnden, men det verkar även finnas en samordningsgrupp där i alla fall kommunalråden ingår. Det pågår tydligen någon form av diskussion kring hur man ska handha dessa frågor. Kanske skulle man passa på att lobba för att frågorna borde få högre prioritet?

Folkhälsofrågor handlar om ALLT och sätter människan i centrum: demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling, omfördelning, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, diskriminering, barnperspektiv, äldreperspektiv, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, friskfaktorer och riskfaktorer samt livvsvillkor framför livsstil. Området baseras dessutom på en värdegrund som genomsyrar det övergripande folkhälsomålet:
"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

För er som inte hajat det ännu: det är ett oerhört spännande och intressant ämne att studera!

Inga kommentarer: